ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 Optie1 B.V., (hierna te noemen: “ OPTIE1”): is de besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (Franchisegever) die in het kader van haar statutaire doelomschrijving franchise overeenkomsten aangaat met bedrijven (Franchisenemer) die zich in algemene zin richten op de telecommarkt. Onder Optie1 wordt in deze Algemene Voorwaarden niet alleen verstaan de Franchisegever van OPTIE1, maar eveneens de Franchisenemer van OPTIE1 die zich onder de (handels)naam “OPTIE1” in de markt manifesteert.
1.2 Bedrijf: een rechtspersoon of eenmanszaak die een Overeenkomst sluit met OPTIE1.
1.3 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met OPTIE1.
1.4 Klant: een bedrijf of consument die een Overeenkomst sluit met OPTIE1.
1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis voortvloeiende uit een overeenkomst of wet tussen een Klant en OPTIE1.
1.6 Product(en): iedere zaak of goed en meer in het bijzonder iedere (gsm) telefoon of elektronica op het gebied van telecom dat door OPTIE1 geleverd wordt of ter reparatie wordt aangeboden.
1.7 Dienst: (elke vorm van) werkzaamheden en meer in het bijzonder reparatiewerkzaamheden en verleende service die OPTIE1 al dan niet gratis of tegen betaling bemiddelt en/of uitvoert in opdracht van de Klant.
1.8 Aanbieder: de aanbieder van abonnementen en /of diensten.
1.9 Dienstverlener: de aanbieder en /of de uitvoerder van aanvullende diensten waarbij meer in het bijzonder gedacht dient te worden aan het leveren van Energie, TV, Kabel, Internet, Koerierswerkzaamheden en/of Verzekeringen met betrekking tot het Product.

2. Algemene bepalingen

2.1 Indien OPTIE1 op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, kan daar nimmer door een Klant, Aanbieder en/of Dienstverlener enig recht aan worden ontleend.
2.2 OPTIE1 voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het door OPTIE1 gehanteerde privacy statement verwerkt. Het privacy statement is gepubliceerd op de website van OPTIE1.
2.3 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd. Hieronder wordt mede verstaan het versturen van e-mail en gefaxte documenten.

3. Bemiddeling bij abonnementen en diensten

3.1 Indien de Klant een abonnement en /of Dienst afsluit zal OPTIE1 enkel optreden als bemiddelende partij tussen de Klant en de Aanbieder en/of Dienstverlener. Derhalve is OPTIE1 nimmer partij bij enige Overeenkomst die de Klant sluit met de Aanbieder.
3.2 Op het door de Klant af te sluiten abonnement of Dienst zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder of Dienstverlener van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos bij de Aanbieder of bij OPTIE1 worden opgevraagd en worden toegezonden en worden vooraf bij de levering van een abonnement of Dienst ter hand gesteld. Eventuele klachten betreffende het contract/abonnement/dienst dient de Klant rechtstreeks te melden aan de Aanbieder of Dienstverlener.
3.3 Wanneer in een voorkomend geval zowel de algemene voorwaarden van OPTIE1 als de algemene voorwaarden van een Aanbieder van toepassing zijn, prevaleren de algemene voorwaarden van de aanbieder.

4. De Overeenkomst

4.1 Alle door OPTIE1 gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van OPTIE1 aan de Klant zijn geheel vrijblijvend.
4.2 Een Overeenkomst tussen de Klant en OPTIE1 komt tot stand nadat de Klant een door OPTIE1 gedane aanbieding, offerte of prijsopgave heeft aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders op deze aanbieding, offerte of prijsopgave is aangegeven.

5. Betaling

5.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de Klant de door de Klant krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
5.2 Indien de Klant niet (tijdig) voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens OPTIE1, is OPTIE1 gerechtigd wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
5.3 Indien OPTIE1 een Overeenkomst sluit met een Bedrijf is het Bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. OPTIE1 is in zulks geval gerechtigd om de wettelijke handelsrente en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5.4 Indien OPTIE1 een Overeenkomst sluit met een Consument, zal OPTIE1 bij het uitblijven van (tijdige) betaling de Consument in gebreke stellen. Indien de Consument ook daarna tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting, zal de Klant in verzuim verkeren en is OPTIE1 gerechtigd om vanaf dat moment aanspraak te maken op de wettelijk rente en incassokosten.
5.5 De aan OPTIE1 toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
5.6 De Klant is nimmer gerechtigd enige vordering(en) dan wel gepretendeerde vordering op OPTIE1 te verrekenen, cederen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wegens enige, al dan niet gepretendeerde, tekortkomingen zijdens OPTIE1.

6. Garantie

6.1 Op de door OPTIE1 geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie van de fabrikant.
6.2 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
– de Klant jegens OPTIE1 in gebreke is; en/of
– de Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of
– de Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld en/of is gebruikt in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant; en/of
– de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking niet of althans niet volledig is opgevolgd; en/of
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van enig wettelijk voorschrift die de overheid heeft gesteld of zal stellen of uit enig Europese verordening voortvloeit ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door OPTIE1 geleverde Producten blijven eigendom van OPTIE1 tot het moment dat de Klant alle verplichtingen voortvloeiende uit de met OPTIE1 gesloten Overeenkomst op correcte wijze is nagekomen.
7.2 In het geval dat OPTIE1 een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van OPTIE1 tot vergoeding van schade, gederfde winst vermeerderd met de wettelijke rente.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid van door of namens OPTIE1 te leveren Dienst(en) en/of Produkt(en), of anderszins verband houdend met een door OPTIE1 en de Klant bestaande verbintenis, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van (een) door OPTIE1 gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van OPTIE1 komt.
8.2 Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) van OPTIE1 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van OPTIE1 beperkt tot het totaal bedrag van de order of althans het gedeelte van het totaal bedrag van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.3 OPTIE1 is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
de redelijke kosten – na overleg met OPTIE1 – ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden (I);
en/of de eventuele redelijke kosten die na overleg met OPTIE1 gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van OPTIE1 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan OPTIE1 toegerekend kunnen worden (II);
en/of redelijke kosten die na overleg met OPTIE1 gemaakt zijn, ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel (III).
8.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van OPTIE1 vrijwaart de Klant OPTIE1 voor en tegen, en zal de Klant OPTIE1 schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen,aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op OPTIE1 mocht hebben of jegens OPTIE1 mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of die anderszins verband houden met werkzaamheden, leveren van diensten of producten aan de Klant door OPTIE1, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die OPTIE1 lijdt of maakt verband houdende met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
8.5 OPTIE1 is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die ontstaat als gevolg van een verleende Service.

9. Inruilvoorwaarden

9.1 Indien de Klant een toestel binnen 8 dagen inruilt bij OPTIE1 is hetgeen in dit artikel is bepaald van toepassing. Indien op een later moment blijkt dat de Klant niet in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde heeft gehandeld is OPTIE1 gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant.
9.2 OPTIE1 is nimmer verplicht –behoudens een wettelijke verplichting – een door de Klant aangeboden inruiltoestel in te nemen.
9.3 De Klant verklaart dat hij de rechtmatige eigenaar is van het toestel en dat het toestel niet is onderworpen aan diefstal of verlies en geen sim-kaart meer bevat. Eveneens verklaart de Klant dat het toestel niet langer gekoppeld is aan een mobiel netwerk en geen persoonlijk bestanden meer bevat. Hierbij zal de Klant zich altijd moeten kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. OPTIE1 aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid wanneer de Klant niet heeft voldaan aan een der verplichtingen zoals beschreven in artikel 9.4 en 9.5.
9.4 De Klant verklaart dat OPTIE1 niet aansprakelijk is voor eventuele communicatie via het toestel nadat deze is ingeruild.
9.5 De Klant verklaart dat het toestel naar behoren functioneert en voldoet aan alle redelijk te stellen eisen, waarbij normale gebruikssporen als limiet gelden.
9.6 Indien het nieuw gekochte Product wordt teruggenomen, zal indien beschikbaar een gelijkwaardig type toestel, een en ander naar het oordeel van OPTIE1, worden teruggegeven of indien die niet lang voorradig is de inruilwaarde, waarvan de hoogte daarvan door OPTIE1 zal worden bepaald, van het Product worden terugbetaald.

Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie

10. Levering

10.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan OPTIE1 de Producten voor de Klant reserveren. OPTIE1 kan nimmer garanderen dat een gereserveerd toestel geleverd wordt aan de Klant. OPTIE1 is gerechtigd eventuele verzendkosten in rekening te brengen bij de Klant, indien dit het geval is zal dit altijd vooraf door OPTIE1 moeten worden gemeld aan de Klant.
10.2 De door OPTIE1 opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
10.3 Indien de Producten worden toegezonden, zal aan de leveringsplicht van OPTIE1, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door OPTIE1 geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

Aanvullende voorwaarden reparatie

11. Algemeen

11.1 Indien OPTIE1 op enige wijze reparatiewerkzaamheden bemiddelt en/ of uitvoert voor de Klant, zowel betaald als om niet, zijn de voorwaarden in de artikelen 12 tot en met 15 van toepassing. De voorwaarden in dit artikel zijn ook van toepassing indien derden de Reparatiewerkzaamheden in Opdracht van OPTIE1 uitvoeren.
11.2 De artikelen 2 (Algemene bepalingen), 4 (De Overeenkomst), 5 (Betaling), 7 (Eigendomsvoorbehoud), 8 (Aansprakelijkheid), 14 (Klachten) en 15 (Geschillen en toepasselijk recht) van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van Reparatiewerkzaamheden, met uitsluiting van de overige artikelen in deze algemene voorwaarden.

12. Uitvoering van de Dienst

12.1 OPTIE1 behoudt zich het recht voor het verlenen van de Reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een Product (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of is verwijderd. OPTIE1 is eveneens gerechtigd de reparatiewerkzaamheden niet aan te nemen of te bemiddelen en/ of de uitvoering daarvan te staken indien blijkt dat het Product naar het oordeel van OPTIE1 om economische of technische redenen niet meer te repareren is.
12.2 De Reparatiewerkzaamheden worden aangeboden met betrekking tot alle Producten waarbij OPTIE1 volgens de betreffende fabrikant reparaties mag bemiddelen en/ of uitvoeren. Indien OPTIE1 dit noodzakelijk acht kan een Product door worden gestuurd naar de betreffende fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische reparatie. Eventuele vertraging die ontstaan als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden.
12.3 Toegezegde termijnen waarbinnen OPTIE1 het Product meent te retourneren aan de Klant zijn van indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
12.4 Op garantie van de geleverde reparatie zijn bepalingen van Aanbieder en/of Dienstverlener van toepassing.
12.5 Vanaf het moment dat het Product gerepareerd is, dient de Klant zestig (60) dagen na kennisgeving daarover, het Product af te halen bij OPTIE1. Indien de Klant dit nalaat zal het eigendom van het Product overgaan op OPTIE1. OPTIE1 is dan gerechtigd het Product te verkopen ter compensatie voor de door OPTIE1 gemaakte kosten.

13. Verplichtingen Klant

13.1 De Klant dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het Product. OPTIE1 is nimmer aansprakelijk voor de teloorgang van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van Reparatiewerkzaamheden.
13.2 De Klant dient de sim- en/of geheugenkaart(en) te verwijderen uit het Product voordat de Klant het Product aanbiedt aan OPTIE1 voor de uitvoering van Reparatiewerkzaamheden. OPTIE1 draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor het niet verwijderen van de sim- en/of geheugenkaart. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart(en), alsmede de data die op het Product zelf is opgeslagen.
13.3 Door het afnemen van een Dienst verklaart de Klant dat hij/zij bekend is met het feit dat OPTIE1 mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het Product op de beginwaarden moet instellen om de Dienst uit te voeren.
13.4 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 17.3 verklaart de Klant eveneens dat zij er mee bekend is dat door de uitvoering van de Dienst het Product weer in de vergrendelde (simlock) status wordt gebracht, met als gevolg dat na de uitvoering van de Dienst het Product mogelijk geen verbinding kan maken het mobiele telefonienetwerk. De Klant gaat ermee akkoord dat alle kosten die al dan niet op voorhand bekend zijn en die verbonden zijn aan het ontgrendelen van het Product voor rekening van de Klant komt.

Slotbepalingen

14. Klachten

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen zestig (60) dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OPTIE.
14.2 OPTIE1 streeft ernaar om binnen een termijn van drie (3) werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OPTIE1 binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals deze op de website van OPTIE1 is gepubliceerd.
14.4 Op de website staat vermeld hoe en waar klachten kunnen worden aangemeld.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OPTIE1 en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2 Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor OPTIE1 alleen bindend indien en voor zover deze door OPTIE1 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
15.4 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op derden worden overgedragen indien OPTIE1 hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.5 De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden , zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van OPTIE1, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor OPTIE1 werkzaam zijn of waren, hetzij een (franchise)partner, werknemer, adviseur, derde opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.
15.6 Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro van Uneto-VNI.
15.7 De Geschillencommissie Elektro van Uneto-VNI neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.
15.8 Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.
15.9 Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
15.10 De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
15.11Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.

16. Geschillenbeslechting door de rechter

16.1 Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

17. Nakomingsgarantie

17.1 Stichting Geschillenregelingen UNETO staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door het bedrijf van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Elektro. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro ter vernietiging aan de rechter voorlegt. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
17.2 Voor de nakomingsgarantie van Stichting Geschillenregelingen UNETO geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies.
17.3 Stichting Geschillenregelingen UNETO geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag overdraagt aan Stichting Geschillenregelingen UNETO.
17.4 In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie van Stichting Geschillenregelingen UNETO niet, tenzij de Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van de bedrijfsactiviteiten.
17.5 In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Stichting Geschillenregelingen UNETO op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf. De afhandeling door Stichting Geschillenregelingen UNETO van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie.